Tuesday, June 2, 2009

Mushotoku: Climbing


Climbing up the mountain,
enjoying the view,
and then going down.

In fact, there is nobody
climbing up, enjoying the view
and going down.

There is not even a mountain;
only an ascribed climber
climbing an ascribed mountain.

Mushotoku

No comments: